Funkčnost systému Makléř

Detailní přehled o pojistné agendě

Systém Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i velké makléřské společnosti k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů.

Software pro pojišťovací makléře a makléřství umožňuje spravovat:

Systém Makléř - Evidence klientů

S vlastními a potencionálními klienty lze v systému Makléř provádět spousty operací. Lze je vyhledávat a třídit podle různých kritérií. Například podle jména, IČ/RČ, sumy pojistného nebo bydliště.

K detailu každého z nich lze pomocí softwaru pro pojišťovací makléře a makléřství připojovat další související údaje, jako jsou například smlouvy, škody nebo deník.

Ke každému záznamu jednotlivých klientů je možné připojit jakéhokoliv makléře v různé roli. Role slouží k výchozímu nastavení pro smlouvy daného klienta a následně též pro stanovení procentuálního podílu jednotlivých pracovníků na provizi z plateb, které plynou ze smlouvy, včetně podílu provize, která zbývá na režii. Ke klientovi lze evidovat rovněž jednotlivé uplatněné škody.

Deník v IS Makléř slouží k zaznamenání událostí vážících se ke klientovi (např. odeslání faxu, telefonát, schůzka).  Informace jsou v deníku vedeny chronologicky v obráceném pořadí (poslední - nejčerstvější záznam je zobrazen první shora).

 Detail klienta

Software Makléř - Evidence smluv

Seznam smluv lze v systému Makléř zobrazit též jako samostatný seznam, ve kterém se zobrazují smlouvy podle zadaných výběrových kritérií. Z detailu klienta jsou dostupné všechny smlouvy daného klienta. Smlouvy mohou být ve stavu návrh, aktivní nebo stornované.

V systému Makléř lze k detailu smlouvy připojit další objekty související se smlouvou - dodatky, rizika, provize a platby.

Dodatek smlouvy se zpravidla uzavírá ve chvíli, kdy na smlouvě dochází k významným změnám, které mají vliv např. na výši pojistného. Jako nultý dodatek je vždy evidována původní smlouva.

Při vstupu do formuláře detailu smlouvy se vždy zobrazují data patřící dodatku ve stavu aktivní s nejvyšším číslem dodatku. Po kliknutí na řádek v seznamu dodatků se zobrazí modální okno s atributy, které patří dodatku (v rámci platnosti smlouvy se mohou, dodatek od dodatku, měnit). Aktivní dodatek s nejvyšším číslem, jehož data jsou zobrazena na formuláři, je v seznamu dodatků vysvícen červeně. Stav smlouvy s promítnutím platného dodatku je možné vidět po kliknutí na příslušný řádek v seznamu dodatků.

Evidence rizik slouží k zaznamenání pojistných rizik, která jsou danou smlouvou pojištěna. Rizika se vybírají v modálním okně z úplného výčtu rizik, která jsou nadefinována v číselníku pro daný typ smlouvy. Výčet pojištěných rizik se váže k dodatku smlouvy a může se tedy (podobně jako např. pojistné) v průběhu trvání smlouvy lišit.

Evidence provizí slouží k zaznamenání rolí a procentuálního podílu jednotlivých pracovníků na provizi z plateb smlouvy. Součástí je i zobrazení podílu provize, která zbývá na režii. Při založení nové smlouvy se rozvržení provizí přebírá ze základního nastavení u klienta.

Detail smlouvy

Software Makléř - Generování předpisů plateb

Seznam plateb je v programu Makléř, který používají pojišťovací makléři, dostupný z detailu smlouvy a zobrazují se v něm všechny platby ze zvolené smlouvy. Na detailu platby lze pořídit nový předpis platby, zaznamenat platby k dříve pořízenému předpisu platby a upravit základní data platby (předpis platby).

Generování plateb

Software pro pojišťovací makléře - Vyúčtování provizí

Nejdůležitější informací pro každého pojišťovacího makléře je čerpání provizí z uzavřených smluv. Systém Makléř umožňuje podrobné nastavení provizí pro každý typ smlouvy. Procento provize je možné v programu pro makléře nastavit několika způsoby. Záleží na způsobu, jakým jsou provize ve společnosti rozdělovány.

Provizní sestava

Makléř - Evidence škod

V případě, že makléř zastupuje klienta při jednání s pojišťovnou o náhradě škody na pojištěném majetku, je v systému pro pojišťovací makléře možné evidovat škodní událost a sledovat její rozpracovanost.

Stupeň likvidace škodní události se řídí jednotlivými stavy a tak má makléř vždy k dispozici přehledné informace o aktuální situaci.

V systému Makléř se jednoduše evidují všechna důležitá data řízení. Od data vzniku škodní události přes datum oznámení až po datum vyřízení. Pojišťovací makléř má vždy z programu Makléř kompletní informace o situaci. Kolik bylo za škodu nárokováno, kolik byla spoluúčast i kolik bylo ve finále vyplaceno.

Připojování ostatních agend v pojišťovacím systému je samozřejmostí. Ke škodě je možné navázat klienta, smlouvu, zaměstnance atd.

 

Makléř - Evidence vozidel

Další z evidencí systému Makléř je evidence vozidel. Ke každému vozidlu je možné v softwaru pro makléře evidovat všechny potřebné informace. Od registrační značky vozidla, druhu vozidla, VIN, data uvedení do provozu až po například barvu vozidla, počet míst a hmotnost.

Samozřejmostí je v systému Makléř připojení smlouvy popřípadě podsmlouvy a uvedení výše ročního pojistného.

U evidovaného vozidla je v systému pro pojišťovací makléře k danému klientovy přehled všech rizik, která jsou sjednána. Ať už se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění, pojištění čelního skla, pojištění pro případ havárie nebo živelních pohrom. Během chvilky je tak možné klientovi nabídnout pojištění, které ještě uzavřené na konkrétní vozidlo nemá.

 

Makléř - Úkoly

Pro evidenci a jednoduché zadávání povinností ať už sobě nebo svým podřízeným pojišťovacím makléřům v software Makléř slouží funkcionalita úkolů.

Úkoly lze zadávat samostatně nebo s vazbou ke klientovi, smlouvě, škodě nebo zakázce.

U každého záznamu je jasně vidět, kdo úkol zadal, pro koho je určen, termín do kdy má být úkol vyřízen a datum zadání i vyřízení, který systém nastavuje automaticky po zadání nebo odsouhlasení splnění úkolu. K danému úkolu lze zaznamenat popis, co se má provést a případně doplnit poznámku.

V systému Makléř je možné nastavit automatické zobrazování úkolů při startu aplikace. To znamená, že hned ráno, když přijde uživatel do práce, zjistí, co má daný den udělat.

 

Systém Makléř - Manažerské výstupy

Jako vyhodnocovací nástroj v systému Makléř slouží pro pokročilejší práci majitelů a vysoce postavených pracovníků firmy Manažerské výstupy. Pomocí nástroje je možné podle předem nastavené definice zobrazit vybrané statistiky dat a dále s nimi pracovat.

 Reporty

Nadstavby

  • Zakázky - evidence vztahů a komunikace s klienty
  • Import - umožňuje importovat data od pojišťoven
  • DMS - Připojování dokumentů k libovolným záznamům v systému
  • WEB - Podpora pro náhled klientů do jim příslušných dat aplikace přes webové rozhraní